Hệ thống SOLAX và QCELLS tại chợ Rạch Kiến Long An.

Khách hàng: Gia đình Anh Ngọc Trai