Hệ thống 60Kwp Tại nhà máy DAIWA HOUSE BÌnh sơn

Khu công nghiệp Bình sơn Đông nai