Eurener Vietnam – hệ thống, thiết bị Năng Lượng Mặt Trời hòa lưới